WE ARE COMMITTED TO REPORTING THE LATEST FORESTRY ACADEMIC ACHIEVEMENTS

2023 Vol. 44 Issue6
Export Reference
Research Hotspots and Trends Analysis of Phellodendron Based on CiteSpace Software
HE Zhoujian, YE Meng, HUAN Jie, LEI Yuting, LI Kaitai, XU Qiuyu
2023, 44(6): 1-6. DOI: 10.12172/202303060002
Abstract FullText HTML PDF
Research Progress on the Divergence Problem of Tree Ring Growth-Climate Relationship
CAI Miao, LU Jie
2023, 44(6): 7-13. DOI: 10.12172/202303270002
Abstract FullText HTML PDF
Flora Analysis of Seed Plants in Zoige Region (Sichuan District)
HUANG Xuemei, HE Li, CHEN Dechao, LI Honglin, YANG Jingyu, YAN Wuxian, WU Kejun, WU Shilei, DENG Dongzhou
2023, 44(6): 14-22. DOI: 10.12172/202210100001
Abstract FullText HTML PDF
Analysis on Potential Suitable Distribution of Endangered Medicinal Paeonia suffruticosa Species Under Climate Change Scenarios
HUANG Xuemei, HUANG Yi, JIA Zexu, CHEN Dechao
2023, 44(6): 23-31. DOI: 10.12172/202302050001
Abstract FullText HTML PDF
Study on Biomass Model and Carbon Metrology Parameters of Artificial Cypress Forest in Hilly Areas of Central Sichuan
CHEN Junhua, LIU Weijun, JIANG Chuandong, LIU Yiding, WANG Kai, XIE Chuan, TANG Yijia, MU Changlong
2023, 44(6): 32-39. DOI: 10.12172/202308100001
Abstract FullText HTML PDF
Species Diversity of Small Mammals on the North and South Slopes of Gongga Mountain National Nature Reserve in Sichuan Province
WANG Xuming, LI Ying, Liao Rui, LIU Yingxun, ZHENG Xiaoao, QIAO Jiang, WANG Yu, WANG Xin, LIU Shaoying
2023, 44(6): 40-47. DOI: 10.12172/202307240001
Abstract FullText HTML PDF
Study on Urban Ecological Quality Evaluation and Driving Forces in Shanghai Based on Remote Sensing Ecological Index
LIU Lizhi, HAN Zhen
2023, 44(6): 48-54. DOI: 10.12172/202303020002
Abstract FullText HTML PDF
Investigation and Analysis of Pteridophyte Resources in Dinghushan National Nature Reserve
YANG Yuhua, YANG Guimei, OUYANG Xuejun, HE Woquan, HUANG Liujing
2023, 44(6): 55-61. DOI: 10.12172/202302160001
Abstract FullText HTML PDF
Study on the Relationship between Tree Layer and Understory Chimonobambusa szechuanensis in Giant Panda Habitat
QIN Weirui, SONG Xinqiang, PAN Han, CHENG Yong, FU Mingxia, LIU Jingyi, ZHANG Yuanbin, ZHOU Caiquan, YANG Biao
2023, 44(6): 62-68. DOI: 10.12172/202212220001
Abstract FullText HTML PDF
Effects of Different Restoration Models on Soil Light and Heavy Fraction Organic Carbon in Degraded Alpine Marsh Wetland
LIU Size, LIU Hongqiang, HUANG Xuemei, WANG Xue, YANG Jingyu, CHEN Dechao
2023, 44(6): 69-76. DOI: 10.12172/202303160002
Abstract FullText HTML PDF
Analysis and Prediction of Forestry Industrial Structure in Henan Province Based on Grey Theory
ZHANG Shuo, LI Wei, JIAO Chunyu, WANG Lulu, HONG Xian, DONG Ruipeng
2023, 44(6): 77-82. DOI: 10.12172/202302140001
Abstract FullText HTML PDF
Prediction of Potential Distribution of Atrijuglans hetaohei in Qinba Mountain Area
LIAO Zhandong, LI Feng, JI Hongmin, WANG Qing
2023, 44(6): 83-87. DOI: 10.12172/202303290001
Abstract FullText HTML PDF
Shelf Life Prediction of Fresh Zanthoxylum in Non-vacuum and Dark Packing Storage
ZHANG Yan, HE Fei, WEN Keng, WANG Haifeng, GONG Xia, LI Jun, WU Yinming
2023, 44(6): 88-94. DOI: 10.12172/202302280002
Abstract FullText HTML PDF
Investigation on Moth Diversity in Jiuzhaigou National Nature Reserve, Sichuan Province
YANG Yuanliang, SUN Hongou, ZENG Quan, JIA Yuzhen, KUANG Peigang, LEI Kaiming, ZHANG Yue, WANG Guolan
2023, 44(6): 95-100. DOI: 10.12172/202303290002
Abstract FullText HTML PDF
Effects of Different Trace Elements and Soil pH on the Content of 1,8-cineole in Cinnamomum longepaniculatum Leaves
TANG Min, LIAN Dongming, YU Ying, JING Wenxiang, YANG Chai
2023, 44(6): 101-104. DOI: 10.12172/202301110001
Abstract FullText HTML PDF
Homogenate-Ultrasonic Synergistic Extraction of Genistin and Sophoricoside from Styphnolobium japonicum Pods
FAN Changwen, LI Xin, XU Ming, YANG Lei, FU Zhuorui, MO Kailin
2023, 44(6): 105-109. DOI: 10.12172/202303020001
Abstract FullText HTML PDF
Seed Morphology and Germination Characteristics of Rare and Endangered Plant Cupressus chengiana
XU Zhengjingru, GONG Liangchun, CAI Lei, LI Dengfeng, LI Xuhua, LIU Xingliang, PU Xu, LI Huichao, FENG Qiuhong
2023, 44(6): 110-116. DOI: 10.12172/202303160001
Abstract FullText HTML PDF
A Survey on Species Composition of Parasitoids against Aphis gossypii in Zanthoxylum schinifolium at Different Altitudes
XIAO Yinbo, DONG Qingchuan, ZENG Quan, YANG Shuangyu, YANG Yuanliang, JIA Yuzhen, WANG Xin
2023, 44(6): 117-120. DOI: 10.12172/202303290003
Abstract FullText HTML PDF
Effects of Different Pruning Time on the Growth and Development of Hibiscus mutabilis
MA Jiao, LI Mengxia, LI Xiu
2023, 44(6): 121-124. DOI: 10.12172/202302090001
Abstract FullText HTML PDF
Study on the Hydroponic Cutting Technique of Hydrangea macrophylla ‘Endless Summer’
JIANG Long
2023, 44(6): 125-131. DOI: 10.12172/202301170001
Abstract FullText HTML PDF
Screening of Biological Pesticides for Controlling Phauda flammans
GAN Siquan
2023, 44(6): 132-136. DOI: 10.12172/202212270001
Abstract FullText HTML PDF
New Records of Angiosperms Distribution in Sichuan Province
HE Yujing, JU Wenbin, XU Bo
2023, 44(6): 137-139. DOI: 10.12172/202303070001
Abstract FullText HTML PDF
A New Record of Pinaceae Flora in Wushan County, Sichuan Province
LI Shulin, ZHOU Hong, PENG Yulan
2023, 44(6): 140-143. DOI: 10.12172/202212300002
Abstract FullText HTML PDF