WE ARE COMMITTED TO REPORTING THE LATEST FORESTRY ACADEMIC ACHIEVEMENTS

Most Cited

1
Discussion on the Development of Forest Health Industry Relying on the National Forest Park——Taking Sichuan Kongshan National Forest Park For Example
HE Bin-sheng, HE Wei, ZHANG Wei, YAN Wu-xian
2016, 37(1): 81-87. doi: 10.16779/j.cnki.1003-5508.2016.01.019
2
Research Progress in Trade-offs Among Leaf Functional Traits
JIN Sha, YAN Shu-jun, HUANG Liu-jing, CHEN Ying, MA Wen-wen, WANG Yun-xiao, WANG Zhe
2019, 40(5): 96-103. doi: 10.16779/j.cnki.1003-5508.2019.05.020
3
Research on the Development Path of Forest Health Tourism in Sichuan Based on SWOT
MA Jie, GAN Jun-wei
2017, 38(2): 132-135,146. doi: 10.16779/j.cnki.1003-5508.2017.02.027
4
Advances in Researches on Main Action Mechanism and Application of Bacillus Subtilis
LI Yi-jie, YANG Zuo-zhong
2019, 40(4): 126-130. doi: 10.16779/j.cnki.1003-5508.2019.04.026
5
Research on the Development Situation and Countermeasures of Zanthoxylum Industry in Sichuan
WANG Li-hua, ZHAO Wei-hong, PENG Xiao-xi, QIN Mao, XIONG Liang, WU Zong-xing
2018, 39(2): 50-55. doi: 10.16779/j.cnki.1003-5508.2018.02.013
6
A Study of Chemical Components and Contents in the Phytoncidere from 5 Species of Forest Health Plants
LIN Jing, JIAN Yi, LUO Zong-shi, HE Jia-min, LI Jin-xiao
2018, 39(6): 13-19. doi: 10.16779/j.cnki.1003-5508.2018.06.003
7
浅析四川发展森林康养产业的优势
2016, 37(4): 43-46. doi: 10.16779/j.cnki.1003-5508.2016.04.009
8
Advances in Studies of Indexes of Soil Quality and Evaluation
JIANG Hui, ZHANG Qin
2016, 37(6): 22-26,37. doi: 10.16779/j.cnki.1003-5508.2016.06.005
9
A Summary of Forest Health and Wellness Tourism Studies
DUAN Jin-hua, LI Ping
2019, 40(2): 105-108. doi: 10.16779/j.cnki.1003-5508.2019.02.023
10
General Situation of International Walnut Production and Promotion Strategy of Walnut Industry in China
YI Shan-jun
2017, 38(5): 105-108. doi: 10.16779/j.cnki.1003-5508.2017.05.025
11
Habitat Selection of Macaca thibetana in Tangjiahe National Nature Reserve
LI Da-yong
2015, 36(4): 28-32. doi: 10.16779/j.cnki.1003-5508.2015.04.004
12
彩叶植物呈色机理与影响花色素苷因素研究进展
2015, 36(1): 28-30. doi: 10.16779/j.cnki.1003-5508.2015.01.006
13
A Study of Effect of Different Forest Ages on Growth and Biomass Allocation of Masson's pines
HUANG Yun-feng, LIU Yi, HUANG Shi-you, HE Bang-liang, CHEN Li-jie, LI Yan-qiong
2015, 36(4): 72-75. doi: 10.16779/j.cnki.1003-5508.2015.04.014
14
Habitat Suitability Assessment of Snow Leopards in Wolong National Nature Reserve Based on MaxEnt Modeling
QIAO Mai-ju, TANG Zhuo, SHI Xiao-gang, CHENG Yue-hong, HU Qiang, LI Wen-jing, ZHANG He-ming
2017, 34(6): 1-4,16. doi: 10.16779/j.cnki.1003-5508.2017.06.001
15
Response of Soil Microbial Community Structure to Land Use Types Based on High-throughput Sequencing Analysis
DENG Chuxuan, ZHOU Ying, LI Shangguan, LIU Xingke, WANG Wenjuan, LI Xi, SUN Lingxia, LUO Chunlan, LI Xiang, HUANG Yumei
2021, 42(1): 16-24. doi: 10.12172/202009190001
16
Progress and Prospects in Researches on Rural Landscape Quality Assessment
LI Yu-qi, HE Jie, LUO Yi-shuang, PENG Pei-hao, LI Yan-qiong
2017, 38(4): 53-57. doi: 10.16779/j.cnki.1003-5508.2017.04.011
17
Advances in Researches on Farmhouse forests in Western Sichuan Province
CHEN Hong, HUANG Jin-song, LI Yan-qiong, ZHENG Shao-wei, LIU Wen-bin, CHEN Jun-hua, GONG Gu-tang, ZHU Zhi-fang
2016, 37(3): 49-53. doi: 10.16779/j.cnki.1003-5508.2016.03.009
18
A Preliminary Study of Antibacterial, Antioxidative and Antiultraviolet Effects of Honeysuckle and Dandelion
QING Jie-chao, LIN Zi-ran, MO Kai-lin
2018, 39(6): 55-57. doi: 10.16779/j.cnki.1003-5508.2018.06.012
19
川西北地区沙化土地治理有关技术问题探讨——以川西北防沙治沙试点示范工程为例
2015, 36(3): 62-68. doi: 10.16779/j.cnki.1003-5508.2015.03.013
20
The Activity Rhythm Survey of Ungulates in Baishuihe National Nature Reserve Based on Infrared Camera Trapping
PENG Ke, CHEN Xu, WEN Ping, WEI Yi, YANG Zhisong, DAI Qiang
2021, 42(1): 76-82. doi: 10.12172/202007010001
 • First
 • Prev
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Last
 • Total:56
 • To
 • Go