WE ARE COMMITTED TO REPORTING THE LATEST FORESTRY ACADEMIC ACHIEVEMENTS

2023 Vol. 44 Issue3
Export Reference
Research Progress on Response of Radial Tree Growth to Climate in China
DONG Yan, JIA Feifei
2023, 44(3): 1-9. DOI: 10.12172/202207190002
Abstract FullText HTML PDF
Review and Prospect of Domestic Urban Green Space Carbon Sink Research ——Based on CiteSpace and VOSviewer Analysis
BI Wenyuan, WANG Hongcheng
2023, 44(3): 10-17. DOI: 10.12172/202208010001
Abstract FullText HTML PDF
Current Situation and Trend Analysis of Ecological Wisdom Based on CiteSpace
ZENG Jie, LIN Huijuan, XUE Xuejia, HUANG Li, ZHOU Yinzhuo, LI Xiaohe, LAN Siren
2023, 44(3): 18-25. DOI: 10.12172/202211150001
Abstract FullText HTML PDF
Research Progress on Extraction Technology of Active Components from Pleioblastus Species
YAN Junling, LI Mao, ZHANG Weijian, ZHAO Jiawei, LU Pei, ZHENG Jia, ZHAO Dong
2023, 44(3): 26-31. DOI: 10.12172/202207220001
Abstract FullText HTML PDF
The Research Advancement on Forest Health
ZHENG Shengnan, XU Xiangming
2023, 44(3): 32-38. DOI: 10.12172/202209020002
Abstract FullText HTML PDF
Analysis on Variation and Correlative Heritability of Cone, Seed and Seedling Traits in Families of Cunninghamia lanceolata
HUANG Zhen, LI Qiang, ZHANG Li, LI Jiaman, CHEN Zhi, LI Depeng, HANG Jinjian, MU Changlong
2023, 44(3): 39-44. DOI: 10.12172/202211090002
Abstract FullText HTML PDF
Interannual Variation of Bacteria Communities in Red Pandas Foraging Bamboos Phyllosphere
LI Yi, ZHANG Zejun, KANG Liwen, WANG Jia, HOU Yiwei, HONG Mingsheng
2023, 44(3): 45-53. DOI: 10.12172/202302280001
Abstract FullText HTML PDF
Construction of Butterfly Diversity Habitat Environment Based on Flowering Plants
LIU Ying, ZHANG Zhe, LI Xiangyu, MA Hongyan, HUANG Qiuxia
2023, 44(3): 54-63. DOI: 10.12172/202208220002
Abstract FullText HTML PDF
Bird Diversity in the Duomeilinka National Wetland Park, Sichuan Province
WANG Jiangping, MAO Yingjuan, DIAO Yuanbin, WANG Ping, ZHANG Haojun, WU Yayong
2023, 44(3): 64-77. DOI: 10.12172/202303080002
Abstract FullText HTML PDF
Preliminary Investigation on Mammal and Bird Resources Using Camera Traps in Shenguozhuang Nature Reserve, Sichuan Province
XU Liangyan, TIAN Guansheng, AI Yongbin, CHEN Yunmei, LUO Jian, YANG Xu, CHEN Xin, LI Shengqiang, YANG Zhisong
2023, 44(3): 78-87. DOI: 10.12172/202209020001
Abstract FullText HTML PDF
Spatial Distribution Pattern of Bird Species Diversity on Latitude and Altitude Gradient in Gaoligong Mountains
YANG Xuejun, SHEN Xiuying, GUO Longjie, LI Yingchun, TAN Kun, ZHANG Shuxia, WANG Rongxing, LI Na
2023, 44(3): 88-94. DOI: 10.12172/202208300001
Abstract FullText HTML PDF
Effects of Sunken Landscape Water Body on Temperature and Humidity of Offshore Sites with Different Slope Directions in Summer
MU Wentao, ZHOU Linyu, LIU Jinping, YIN Caiyu, LIU Yaxi
2023, 44(3): 95-101. DOI: 10.12172/202208310001
Abstract FullText HTML PDF
Diversity and Activity Rhythm of Birds and Mammals in Water Source of University Campus
ZENG Zhi, SUN Hailin, FANG Yihao, WANG Rongxing, LI Na, TAN Kun
2023, 44(3): 102-109. DOI: 10.12172/202208220003
Abstract FullText HTML PDF
Effects of Gibberellin with Different Concentrations on Physiological and Germination of Cinnamomum longepaniculatum Seeds
HE Xiuyan, NI Tingting, LIU Mengjie, LIAO Shihong, WEI Qin, ZHAO Xin
2023, 44(3): 110-115. DOI: 10.12172/202206300001
Abstract FullText HTML PDF
Introduction and Cultivation Experiment of Dendrocalamopsis oldhamii in Nanchong
HUANG Shaohu, YU Yuanhui, YAO Juan, HUANG Zhen, YANG Liu
2023, 44(3): 116-120. DOI: 10.12172/202205130001
Abstract FullText HTML PDF
Quantitative Evaluation of Site Quality of Pinus sylvetrisl Plantation in Yulin Sandy Area
QIAO Yi’na, GAO Rong, CAO Shuangcheng, FU Guangjun, YANG Wei, HAO Xinzhong, SHI Changchun
2023, 44(3): 121-127. DOI: 10.12172/202208300003
Abstract FullText HTML PDF
Application of Super Absorbent Bamboo Fiber Combined with Bacillus subtilis in Sandy Grassland
XIAO Ximeng, LONG Wencong, LIAO Hong, FU Chun, CHENG Sixuan, YANG Zhuang, YANG Yaojun
2023, 44(3): 128-134. DOI: 10.12172/202207190003
Abstract FullText HTML PDF
Short-term Forest Rehabilitation Influence on Pulmonary Ventilation in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease
DENG Fengping, JIANG Yanqiu, YUAN Yi, SU Wenjun, LIN Jing
2023, 44(3): 135-140. DOI: 10.12172/202302160002
Abstract FullText HTML PDF
Species Diversity of Picea purpurea Community at Different Altitudes in Gahai-Zecha National Nature Reserve
Gao Chenyan
2023, 44(3): 141-145. DOI: 10.12172/202208120001
Abstract FullText HTML PDF
Experimental study on Toxicity of Super absorbent Bamboo Fiber on Mice
LIAO Hong, LONG WenCong, XIAO Ximeng, YANG YaoJun, FU Chun
2023, 44(3): 146-149. DOI: 10.12172/202204220002
Abstract FullText HTML PDF
A New Record of Flora Family in Sichuan Province – Triuridaceae
SUN Ling, WANG Jiacai, LONG Tinglun, TANG Kaicheng, HUANG Yonghao, YU Ji
2023, 44(3): 150-152. DOI: 10.12172/202207210002
Abstract FullText HTML PDF
Liparis rostrata, a Newly Recorded Species of Orchidaceae in Sichuan Province
CHENG Yuehong, LIU Guiying, LI Wenjing, JIN Senlong, YANG JiaXin, HU Guangwan
2023, 44(3): 153-155. DOI: 10.12172/202206060001
Abstract FullText HTML PDF