WE ARE COMMITTED TO REPORTING THE LATEST FORESTRY ACADEMIC ACHIEVEMENTS

2023 Vol. 44 Issue1
Export Reference
Vulnerability of Social Ecosystem Based on CiteSpace
LIAO Hui, SHI Hui, ZHOU Wanrong, REN Chunyang
2023, 44(1): 1-9. DOI: 10.12172/202204230001
Abstract FullText HTML PDF
Seasonal Freezing-thawing Influences on Soil Physicochemical and Microbial Characteristics
DING Huihui, CHEN Wensheng, LI Jiangrong
2023, 44(1): 10-16. DOI: 10.12172/202203020004
Abstract FullText HTML PDF
Development of Bletilla striata Industry Based on Bibliometrics
HUAN Jie, LI Wenjun, HE Zhoujian, LUO Xiaomei, JIANG Liqiong, XIAO Qiangang
2023, 44(1): 17-23. DOI: 10.12172/202204110001
Abstract FullText HTML PDF
Phyllosphere Fungal Diversity and Community Structure of Three Garden Plants Based on High-throughput Sequencing
YUAN Cailian, ZHANG Chaozhi, DENG Wei, JIANG Lin, SHE Rong, YANG Xiaoyan
2023, 44(1): 24-31. DOI: 10.12172/202203080001
Abstract FullText HTML PDF
Effects of Cuscuta japonica on the Harmfulness and Adaptive Growth of Garden Plants in Nanchong
CHEN Ying, LAN Fang, LIU Jinping, ZHANG Yiman, WAN Qisun
2023, 44(1): 32-39. DOI: 10.12172/202203070001
Abstract FullText HTML PDF
Effects of Slope Aspect on Vegetation Function Reconstruction of Bare Slope in Hilly Area of Northeast Sichuan
ZHOU Yang, MA Yong, LIU Jinping, WANG Dawei, ZENG Xiaolin, DENG Liming
2023, 44(1): 40-46. DOI: 10.12172/202203290004
Abstract FullText HTML PDF
Effects of Exponential Fertilization on Growth and Biomass Accumulation of Hybrid Salix matsudana × alba Seedlings
FANG Fang, HONG Xiaoling, LIU Lingling, FAN Zhengwen, ZHU Hong
2023, 44(1): 47-51. DOI: 10.12172/202203110001
Abstract FullText HTML PDF
Dynamic Effects of NaOH and Chitosan on Nutrients of Teak Seeds during Germination
ZHENG Chuanling, WANG Kanglin, LI Lianfang, ZHANG Qingqing, YANG Yongjie, YANG Liyu, SHEN Song, WU Junduo, LIU Jin, YANG Bo
2023, 44(1): 52-58. DOI: 10.12172/202203140003
Abstract FullText HTML PDF
Effects of Phyllostachys praecox Density on the Growth and Medicinal Value of Polygonatum sibiricum
SHUI Yaxin, GOU Debin, LI Xi, JIANG Mingyan, LI Xiaoling, SUN Lingxia
2023, 44(1): 59-64. DOI: 10.12172/202204120002
Abstract FullText HTML PDF
Influence of Landscape Characteristics on Cold Island Effect in Dalian City Park under Heat Wave
TONG Xinyu, ZENG Linghui
2023, 44(1): 65-71. DOI: 10.12172/202205130002
Abstract FullText HTML PDF
Communities Thermal Comfort of Different Green Biomass in Minjiang Park of Fuzhou
LI Yanlin, SHU Liu, HUANG Liujing
2023, 44(1): 72-76. DOI: 10.12172/202204110002
Abstract FullText HTML PDF
Characteristics and Spatial Distribution Pattern of Pistacia chinensis Community in South Taihang Mountains
MEI Jilin, SU Xiaodi, ZHANG Shuo, JIAO Chunyu, ZHU Xueling, LIU Yong
2023, 44(1): 77-83. DOI: 10.12172/202204200001
Abstract FullText HTML PDF
Responses of Pinus yunnanensis Seed Germination to Temperature, Light and GA3
ZOU Wen, CHEN Zhuo, JIANG Yunqing, HUANG Mengyue, ZHANG Hongnan, HUANG Xiyue, PENG Peihao, WANG Guoyan
2023, 44(1): 84-90. DOI: 10.12172/202203180001
Abstract FullText HTML PDF
Spatial and Temporal Dynamic Analysis of Bare Soil Area in Maoxian Arid Valley Based on RS
ZHANG Hao, YANG Xiaofang, LUO Zhi, YANG Yulin, YOU Jiyong, CHEN Dechao, HE Wei
2023, 44(1): 91-97. DOI: 10.12172/202203150001
Abstract FullText HTML PDF
Spatial Distribution Pattern of Dominant Tree Species in Nanling Nature Reserve
LIU Zongjun, HU Mingfeng, XIE Yong, ZHOU Zhiping, ZHANG Jiadong
2023, 44(1): 98-103. DOI: 10.12172/202203120001
Abstract FullText HTML PDF
Analysis on Growth of Introduced Eucalyptus cloeziana in Laibin, Guangxi
WEI Xiumei, XU Hang, LIU Benji, GUO Donqiang, WANG Jinsong, LI Fushen
2023, 44(1): 104-108. DOI: 10.12172/202201060001
Abstract FullText HTML PDF
Introduction and Seedling Breeding of Poplar Clones in the Mid-altitude Mountain Area in Southwest Sichuan
LAN Xia, CHENG Xiaolin, CUI Yuting, HE Shuai, CHENG Xianbin, YAN Kui
2023, 44(1): 109-114. DOI: 10.12172/202204240002
Abstract FullText HTML PDF
New Contributions of Orchidaceae Flora in Sichuan Province
WANG Xueman, YUAN Wenqin, CAO Ying, SHI Songlin, PENG Peihao, TANG Ying
2023, 44(1): 115-119. DOI: 10.12172/202203230001
Abstract FullText HTML PDF
Six Newly Recorded Species and One Newly Recorded Genus of Woody Plants in Sichuan Province, China
WANG Ping, SHEN Hong, YUAN Ying, CHEN Hong, LUO Qiang
2023, 44(1): 120-124. DOI: 10.12172/202204060002
Abstract FullText HTML PDF
Synotis duclouxii, a New Record of Asteraceae in Guizhou
LU Jiangtao, YANG Guoyuan, LI Zhi, TANG Ming
2023, 44(1): 125-127. DOI: 10.12172/202203210002
Abstract FullText HTML PDF
Styrax rhytidocarpus: a New Record Species of Styrax Genus in Guangxi
MA Chenchen, ZHANG Rui, TANG Ming
2023, 44(1): 128-131. DOI: 10.12172/202204200002
Abstract FullText HTML PDF